geodetické práce
Geometrický plán

Geometrický plán (GP) je neoddělitelnou součástí právních listin, podle nichž se provádí zápis do katastru nemovitostí. GP musí být vždy vyhotoven na základě výsledku zeměměřičských činností. Stal se univerzálním nástrojem umožňujícím komunikaci mezi právníky, zeměměřiči, projektanty apod. V praxi se používá od 90. let 19. století.

Budova ke kolaudaci

Hotová budova nebo její část, jejíž realizace vyžadovala stavební povolení a kterou je možné používat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí, jehož součástí je i fyzické zaměření objektu – geometrický plán.

Rozdělení pozemku

Dělením se obecně rozumí oddělení části pozemku, který přejde do vlastnictví jiné osoby. Nově oddělovaná část se označí novým parcelním číslem.

Změny související s rozdělením pozemku se do katastru zapisují vkladem geometrického plánu.

Věcná břemena

Věcná břemena jsou souborem právních norem, které omezují vlastníka věci ve prospěch jiné osoby tak, že je povinen něco konat, něco trpět nebo něčeho se zdržet. Věcná břemena patří mezi věcná práva k věci cizí, jejich funkcí je zajištění oprávněnému subjektu příslušné právo k cizí věci, které se realizuje tak, že vlastník zatížené věci je ve svém vlastnickém právu omezen stanovenými způsoby.

Vzhledem k této zvláštní povaze oprávnění či zatížení vyplývajících z věcného břemene je třeba, aby jejich existence byla každému zjevná. Této publicitě slouží zápisy uvedených práv k nemovitostem do veřejnosti přístupných operátů katastru nemovitostí vedených katastrálními úřady.

Typickým geometrickým plánem pro zřízení věcného břemene jsou plány přípojek inženýrských sítí.

 
REALIZOVANÉ PROJEKTY

Distribuční centrum Kaufland

Distribuční centrum Kaufland

Logistický areál Nemilany

Logistický areál Nemilany

Mafra Olomouc

Mafra Olomouc